Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「寒厥」的經絡穴道清單(附原文)

厥證之一。又名陰厥、冷厥。指肢体厥冷由於陽衰陰盛所致。《素問.厥論》:「陽氣衰於下,則為寒厥。」又:「寒厥之為寒也,必從五指而上於膝者,陰氣起於五指之里,集於膝下而聚於膝上,故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也,不從外,皆從內也。」《醫方考》卷五:「陽氣衰乏者,陰必湊之。令人五指至膝上皆寒,名曰寒厥。寒厥者,寒氣逆於下也。」寒厥除四肢厥冷外,每有身冷面青,蜷卧,指爪發青,腹痛便溏,或完谷不化,小便自利,不渴,甚則不省人事。《雜病源流犀燭.諸厥源流》:「寒厥宜附子理中湯。而寒厥又有因氣虛者,宜參芪益氣湯;又有手足冷,表熱里寒,下利清谷,食入即吐,脈沉者,宜四逆湯。」宜可用四厥湯。中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

液門

液門

1.《針灸大成》:「主驚悸妄言,咽外腫,寒厥,手臂痛不能自上下,痎瘧寒熱,目赤澀,頭痛,暴得耳聾,齒齦痛。」

2.《子午流注說難》:「證治:驚悸妄言。寒厥臂痛。不能自上下。痎瘧寒熱。頭痛。目眩赤澀。淚出。耳暴聾。咽外腫。牙齦痛。」


太淵

太淵

1.《針灸大成》:「寒厥:太淵液門。」


魚際

魚際

1.《針灸甲乙經》:「寒厥及熱煩心,少氣不足以息,陰濕癢,腹痛不可以食飲,肘攣支滿,喉中焦乾渴,魚際主之。」


列缺

列缺

1.《針灸甲乙經》:「寒熱咳嘔沫,掌中熱,虛則肩臂寒慄,少氣不足以息,寒厥,交兩手而瞀,口沫出,實則肩背熱痛,汗出,四肢暴腫,身濕(一本作溫)搖,時寒熱,飢則煩,飢則善,面色變,口噤不開,惡風泣出,列缺主之。」


大鐘

大鐘

1.《針灸甲乙經》:「腰脊相引如解,實則閉癃,悽悽,腰脊痛宛轉,目循循嗜臥,口中熱,虛則腰痛,寒厥煩心悶,大鐘主之。」


陽交

陽交

1.《針灸甲乙經》:「寒厥癲疾,噤齘瘛瘲驚狂,陽交主之。」


湧泉

湧泉

1.《針灸易學》:「厥寒厥熱:湧泉。」