Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「口眼喎斜」的經絡穴道清單(附原文)

口眼喎斜,又稱"面癱"、"吊線風","歪咀風"等。其症狀為口目歪斜而不能閉合。本症在《靈樞》中稱"口喎"、"僻"、"卒口僻";《金匱要略》稱"喎僻";《諸病源候論》則有"風口喎候"條;到了宋代,始有"口眼喎斜"之稱(《三因極一病證方論》);明《醫學綱央n竄h將本症稱"戾",此後各家著作多稱為"口眼喎斜"。口眼喎斜一症,前人多列於中風門下。因中風有中經絡與中臟腑之分,風中經絡則只見口眼喎斜,而風中臟腑則口眼喎斜多伴隨有突然昏倒、不省人事等症。中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

承泣

承泣

1.《針灸大成》:「主目冷淚出,上觀,瞳子癢,遠視䀮䀮,昏夜無見,目瞤動與項口相引,口眼喎斜,口不能言,面葉葉牽動,眼赤痛,耳鳴耳聾。」


四白

四白

1.《針灸大成》:「主頭痛,目眩,目赤痛,僻淚不明,目癢目膚翳,口眼喎斜不能言。」


地倉

地倉

1.《針灸大成》:「主偏風口喎,目不得閉,腳腫,失音不語,飲水不收,水漿漏落,眼瞤動不止,瞳子癢,遠視䀮䀮,昏夜無見,病左治右,病右治左,宜頻針灸,以取盡風氣;口眼喎斜者,以正為度。」

2.《針灸易學》:「口眼喎斜:頰車、地倉、人中、承漿、合谷、百會。」


翳風

翳風

1.《針灸大成》:「主耳鳴、耳聾,口眼喎斜,脫頷頰腫,口噤不開,不能言,口吃,牙車急,小兒喜欠。」


完骨

完骨

1.《針灸大成》:「主足痿失履不收,牙車急,頰腫,頭面腫,頸項痛,頭風耳後痛,煩心,小便赤黃,喉痺齒齲,口眼喎斜,癲疾。」


衝陽

衝陽

1.《子午流注說難》:「證治:偏風口眼喎斜。跗腫。齒齲痛。發寒熱。腹堅大。不嗜食。傷寒病振寒而欠。久狂。登高而歌。棄衣而走。足緩履不收。身前痛。」


合谷

合谷

1.《針灸易學》:「口眼喎斜:頰車、地倉、人中、承漿、合谷、百會。」


承漿

承漿

1.《針灸易學》:「口眼喎斜:頰車、地倉、人中、承漿、合谷、百會。」


百會

百會

1.《針灸易學》:「口眼喎斜:頰車、地倉、人中、承漿、合谷、百會。」


頰車

頰車

1.《針灸易學》:「口眼喎斜:頰車、地倉、人中、承漿、合谷、百會。」