Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

杏蘇散

杏蘇散

Xing Su Ying

桑杏湯

桑杏湯

SANG XING TANG

沙參麥冬湯

沙參麥冬湯

Sha Can Mai Dong Tang

清燥救肺湯

清燥救肺湯

Qing Zao Jiu Fei Tang

翹荷湯

翹荷湯

QIAO HE TANG