Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

新加黃龍湯

新加黃龍湯

XING JIA HUANG LONG TANG

增液承氣湯

增液承氣湯

ZENG YI CHEN QI TANG

黃龍湯

黃龍湯

HUANG LONG TANG

承氣養榮湯

承氣養榮湯

CHENG QI YANG RONG TANG